Bumex.cz
+420 776 836 784
info@bumex.cz

Reklamační řád na BumeX.cz

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

3. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
- poštou na adrese: DriveNet s.r.o., www.BumeX.cz, Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01  LIBEREC 1
- emailem na adresu: info@bumex.cz
- osobně na adrese: DriveNet s.r.o., www.BumeX.cz, Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01  LIBEREC 1 (po předchozí domluvě)

4. Kupující je při podávání reklamace povinen doložit vyplněný protokol o reklamaci, který je ke stažení zde.

5. V provozovně prodávajícího je kupujícímu potvrzeno přijetí zboží do reklamace, případně mu je zasláno elektronicky.

6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
- opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
- neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
- poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
- poškození nadměrným zatěžováním,
- poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

7. V případě oprávněné reklamace je zboží kupujícímu bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

8. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

9. V případě neoprávněné reklamace je zboží kupujícímu zasláno zpět na jeho adresu. V tomto případě vzniká prodejci nárok na proplacení nákladů spojených s doručením zboží zpět kupujícímu. Zboží je v tomto případě zasláno kupujícímu na dobírku českou poštou, kde doběrečné je výši 100 Kč a kupující je povinen zásilku převzít.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.7.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.